ΜΕΛΙ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ


950ΓΡ


  • Κατηγορία: ΜΕΛΙ

Τιμή: 15 14.50

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ!

Περιγραφή

Το ΜέλιΚουμαριάςσυλλέγεταιαπότιςνεκταροεκρίσειςτης  Κουμαριάς (Arbutus Unedo) καιείναιέναπροϊόν με ιδιαίτεραυψηλήθρεπτικήαξίακαιαποτελεί (όπωςκαι το μέλιΕρείκης) μιααπότιςκαλύτερεςεπιλογέςγιατηντόνωσητουοργανισμού. Έχειχαρακτηριστικήπολύγεμάτηυπόπικρηγεύση & δυνατή με αρωματικέςνότεςπικρήςκαραμέλαςπουαρέσει σε απαιτητικούςκαταναλωτές, έντονοξεχωριστόγήινοάρωμακαιέναιδιαίτεροσκουροχάλκινοχρώμαενώ η κρυστάλλωσητουπραγματοποιείταιπολύγρήγορα (2 – 4 μήνεςαπότηνσυλλογήτου).

950gr

The Arbutus Honey is collected from the nectar dews of the spring Arbutus (Arbutus Unedo) and its great nutritional value (similar to that of the Heather Honey) make it extremely suitable for the stimulation of our body. It has an intense, strong flavor that tastes like bitter caramel and challenges the most demanding consumers. Its color is dark bronze and it crystallizes very quickly (2-4 months from its harvesting). It is a special type of honey offered to us directly by the spring slopes of Mount Parnon.

TYPEOrganic arbutus honey
ENERGY332 Kcal
CATEGORYNectar
PROTEIN0,23 g
COLORPale red
CARBOHYDRATES82,5 g
TASTEBitter
FATS0,00 g
AROMASpecial scent
Storage Conditions
CRYSTALLIZATION>18 months
Keep in a cool, dry, dark and odorless place (< 15°C for long storage period). The arbutus honey crystallizes relatively quickly. The crystallization of the honey is a natural process that depends only on its plant origin. It returns to its original state with moderate heat. (bain-marie).