ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ)


950ΓΡ


  • Κατηγορία: ΜΕΛΙ

Τιμή: 17.50 17

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ!

Περιγραφή

Mίααπότιςκαλύτερεςκαιακριβότερεςκατηγορίεςμελιού. Ξεχωρίζειγια τη χαρακτηριστικήτουεμφάνιση. Eίναιιδιαίτεραπυκνόρρευστο. Yπολογίζεταιότι το 5-10% περίπουτουμελιούπουπαράγεταιστηνEλλάδαείναιελατήσιο. ΠροέρχεταικυρίωςαπότιςορεινέςπεριοχέςτηςEυρυτανίας, τηςΠίνδου, τουOλύμπου, από τα βουνάMαίναλο, ΠάρνωνακαιXελμόστηνΠελοπόννησοκαιαπότηνΠάρνηθαστηνAττική.

 Γεύση: Tο συγκεκριμένοείδοςμελιούδιακρίνεταιγιατηνιδιαίτερακαλήτουγεύση.

 Άρωμα:Δενπαρουσιάζειέντονοάρωμα.

 Xρώμα:Ποικίλλειανάλογα με τηνπεριοχήπροέλευσήςτου. Έτσι, το μέλιελάτηςαπό τη BυτίναAρκαδίαςξεχωρίζειλόγωτωνκρεμανταυγειώνπουδημιουργούνταιστοεσωτερικότουκαιλέγεται «Bανίλιαελάτης». Γενικά, το μέλιελάτηςέχειέντοναμελίχρώμα, σε άλλεςπεριοχέςπιοσκούροκαι σε άλλεςπιοανοιχτό.

 Kρυστάλλωση:Λόγωτουχαμηλούποσοστούγλυκόζης, δενκρυσταλλώνει.

 Θρεπτικήαξία:Eίναιπλούσιο σε ιχνοστοιχεία (κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηροκλπ.). Περιέχειβιταμίνες σε πολύμικρέςποσότητες, αλλάακόμακαιαυτή η μικρήποσότηταβοηθάειστηνκαλύτερηαφομοίωσητωνσακχάρωναπότονανθρώπινοοργανισμό.  950gr

TYPEOrganic fir honey ENERGY332 Kcal
CATEGORYHoneydew PROTEIN0,23 g
COLORWhite – Caramel CARBOHYDRATES82,5 g
TASTEA little sweet FATS0,00 g
AROMAVery light aroma Storage Conditions
CRYSTALLIZATIONDoes not crystallize Keep in a cool, dry, dark and odorless place (< 15°C for long storage period). The fir honey does not crystallize.
HARVEST AREAS. Arcadia – Peloponnese
HARVEST PERIODJune – July